آئين نامه ها و فرم ها

فرم هاجهت ورود به بخش آئین نامه ها کلیک کنید
جهت ورود به بخش فرم ها کلیک کنید

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند