دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1397/10/17 (08:30 - 10:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/15 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30)
تغذیه 1015096 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1397/10/17 (08:30 - 10:30)
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (10:30 - 12:30)
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:30 - 12:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30)
نمایش 10 نتیجه
از 1