آزمایشگاه ها

فهرست آزمایشگاه ها و کارگاه ها


مهندسی فناوری اطلاعات - کارگاه کامپیوتر
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
سرپرست: مدرس مربوطه
مهندسی فناوری اطلاعات - آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
سرپرست: مدرس مربوطه
مهندسی صنایع غذایی - آزمایشگاه شیمی عمومی
گروه آموزشی: مهندسی صنایع غذایی
سرپرست: مدرس مربوطه
مهندسی صنایع غذایی - آزمایشگاه شیمی تجزیه
گروه آموزشی: مهندسی صنایع غذایی
سرپرست: مدرس مربوطه
مهندسی صنایع غذایی - آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
گروه آموزشی: مهندسی صنایع غذایی
سرپرست: مدرس مربوطه
همه گروه ها - آزمایشگاه فیزیک 1
گروه آموزشی: همه گروه ها
سرپرست: مدرس مربوطه
همه گروه ها - آزمایشگاه فیزیک 2
گروه آموزشی: همه گروه ها
سرپرست: مدرس مربوطه
مهندسی فناوری اطلاعات - آزمایشگاه سیستم عامل
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
سرپرست: مدرس مربوطه
مهندسی فناوری اطلاعات - ازمایشگاه مدار های منطقی
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
سرپرست: مدرس مربوطه
مهندسی فناوری اطلاعات - آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
سرپرست: مدرس مربوطه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند