نام:  
دکتراکبر خدابخشی

سمت:  رئیس دانشکده فنی تویسرکان

تحصیلات:  دکتری تخصصی

مرتبه علمی:  استادیار

ایمیل: akbarkh2006@gmail.comتلفن: 
08134947774

ارتباط با ریاست دانشکده


کلید امنیتی:
 Security code
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند