مديريت > حوزه اداری > حوزه انتظامات

نیروهای انتظامات دانشکده
صابر بیات
سمت :نگهبان
تلفن :08134947774
 سید محمد میرزاجانی
سمت : نگهبان
تلفن :08134947774
سجاد الوندی
سمت : نگهبان
تلفن : 08134947774
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند