مديريت > حوزه اداری > کارشناس امور ادارینام:  جعفر بختیاری

سمت:  کارشناس امور اداری
تلفن:  08134946001

داخلی :106

خدمات الکترونیک

1 - اتوماسیون اداری

2 - اتوماسیون اموال

3 - اتوماسیون حضور و غیاب

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند