مديريت > معاونت اداری و مالی > کارشناس امور اداری و مالینام:  حامد عطریان

سمت:  مسئول امور اداری


ایمیل: tu.fanni@basu.ac.ir

تلفن:  08134946001
E_mail :tu.fanni@basu.ac.ir

خدمات الکترونیک

1 - اتوماسیون اداری

2 - اتوماسیون اموال

3 - اتوماسیون حضور و غیاب

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند