کارکنان و واحدها

لیست کارکنان

حامد عطریان
کارشناس فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 5-34947770-081
تلفن داخلی: 101

احمدپیرحیاتی
کارشناس خدمات آموزشی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 5-34947770-081
تلفن داخلی: 109

امور کلاس ها
تلفن: 08134947775
تلفن داخلی: 124
دبیرخانه و بایگانی
تلفن: 5-34947770-081
تلفن داخلی: 108

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند