کارکنان و واحدها > حوزه دانشجویی فرهنگی > ثبت نام برنامه های فوق العاده

ثبت نام برنامه های فوق العاده
برنامه زمانبندی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان  جهت استفاده از سالن امیدفر (نیمسال 971)


 14-15:30

 

  16:30-18:00

18:00-19:30

19:30-21:00

شنبه

          
          ---------------
         
          ---------------
    
          ---------------
   
           ---------------

یکشنبه

---------------

فوق برنامه ( والیبال)

---------------

فوق برنامه ( فوتسال)

دوشنبه

---------------

---------------

---------------


---------------

سه شنبه

---------------

فوق برنامه ( فوتسال)

---------------

فوق برنامه ( والیبال)

چهار شنبه

---------------

---------------


---------------

           ---------------

پنجشنبه

---------------

فوق برنامه ( فوتسال)

فوق برنامه ( فوتسال)


--------------

دانشجویان لازم است تا برای کلاس های فوتسال و والیبال پیش ثبت نام خود را انجام دهند تا در یکی از گروهبندی ها نام نویسی شوند.

               امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

 

فرم پیش ثبت نام دوره های فوق برنامه

 

بارگذاری  
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند