لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه سیستم عامل

آزمایشگاه سیستم عاملآزمایشگاه سیستم عامل


گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستم عامل
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: حدود نيم قرن پيش کامپيوتر هایی که وجود داشتند که به بزرگی یک خانه بودند. در آن زمـان، این حجـم زیـاد بـه خـودی خـود مشـکل سـاز بـود امـا معضـل بزرگتـری هـم وجـود داشـت کـه مشکلات را حادتر ميکرد. چون هر کامپيوتر کد زبان ماشين مخصوص خود داشت، هـر کـدام از آنها سيستم عامل متفاوتی داشتند و نرم افزارهـای روی آن سيسـتم عامـل فقـط بـا خـود آن متناسب بود. برنامه هایی که روی یک سـيتم ایجـاد ميشـد روی هـيچ سيسـتم دیگـری اجـرا نميشد. این امر کار را بـرای کـاربران و مـدیران مشـکل کـرده بـود و در نتيجـه هزینـه هـای یـک کامپيوتر بسيار بالا بود