اطلاعیه در خصوص کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال 931

اطلاعیه در خصوص کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال 931


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان می رساند همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین کارت ورود به جلسه برای امتحانات نیمسال جاری الزامی می باشد.

به اطلاع دانشجویان می رساند همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین کارت دانشجویی جهت شرکت درامتحانات نیمسال جاری الزامی می باشد.

و از حضور افراد بدون همراه داشتن کارت ورود به جلسه جلوگیری به عمل می آید.