بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی صنایع غذایی

بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی صنایع غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی صنایع غذایی دانشکده تویسرکان از سردخانه 2500 تنی ایران غرب

به همت انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی و پیگیری مسئولین دانشکده روز گذشته بازدیدی از سردخانه 2500 تنی ایران غرب تویسرکان صورت پذیرفت که طی این بازدید توضیحات ارزنده ای در خصوص نحوه نگهداری مواد غذایی توسط مدیر سردخانه و استاد راهنما به دانشجویان ارائه گردید.