برنامه زمانبندی امتحانات دروس عملی و نحوه برگزاری

برنامه زمانبندی امتحانات دروس عملی و نحوه برگزاری


 

لیست وضعیت دروس عملی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان- نیمسال 982

 

زمان برگزاری

نحوه برگزاری امتحان پایانی

گروه

نام درس

ردیف

16 تیرماه

مجازی

صنایع غذایی

عملی-  اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

1

16 تیرماه

مجازی

صنایع غذایی

عملی- رسم فنی و نقشه کشی

2

24 تیرماه

مجازی

صنایع غذایی

آزمایشگاه- کنترل کیفیت مواد غذایی

3

21 تیرماه

مجازی

صنایع غذایی

آزمایشگاه- عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

4

17 تیرماه

مجازی

صنایع غذایی

عملی- طرح آزمایشات در صنایع غذایی

5

متعاقباً اعلام می گردد

مجازی

صنایع

آزمایشگاه- فیزیک 1

6

متعاقباً اعلام می گردد

مجازی

صنایع

آزمایشگاه- فیزیک2

7

متعاقباً اعلام می گردد

مجازی

کامپیوتر

آزمایشگاه- فیزیک2

8

متعاقباً اعلام می گردد

مجازی

کامپیوتر

آزمایشگاه- سیستم عامل

9

متعاقباً اعلام می گردد

مجاری

کامپیوتر

آزمایشگاه شبکه

10

متعاقباً اعلام می گردد

مجازی

کامپیوتر

آزمایشگاه- ریزپردازنده

11

متعاقباً اعلام می گردد

مجازی

کامپیوتر

آزمایشگاه پایگاه داده ها

12

4 و 5 مرداد ماه

مجازی عملی (6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه- شیمی تجزیه

13

7 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه- میکروبیولوژی مواد غذایی2

14

6 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه- میکروبیولوژی عمومی

15

4 و 5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه- شیمی آلی

16

5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر

17

4 و 5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

صنایع

کارگاه جوش

18

4 و 5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

آز مبانی برق

19

30 تیرماه

مجازی

هر سه رشته

تربیت بدنی ( برادران)

20

30 تیرماه

مجازی

هر سه رشته

ورزش 1 (برادران)

21

30 تیرماه

مجازی

هر سه رشته

تربیت بدنی (خواهران)

22

 

 

 

توجه:

  • دروسی که بصورت  مجازی- عملی برگزار می گردند، نیازمند حضور دانشجویان در تاریخ های ذکر شده در محل دانشکده و مرکز فنی و حرفه ای می باشد. لذا دانشجویان می بایست طبق لیست پیوست در محل مورد نظر حضور یابند.

برنامه حضور دانشجویان جهت شرکت در کلاس های عملی

تاریخ برگزاری کلاس

نحوه برگزاری کلاس عملی

گروه

نام درس

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه شیمی تجزیه- گروه 01

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه شیمی تجزیه- گروه 02

7 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی2- گروه 01

6 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی-  گروه 01

6 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی-  گروه 02

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه شیمی آلی- گروه 01

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

آزمایشگاه شیمی آلی- گروه 02

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر- گروه 01

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

کارگاه جوش- گروه 01

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

کارگاه جوش- گروه 02

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

آز مبانی برق- گروه 01

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

آز مبانی برق- گروه 02

 

 

 

 

جهت دریافت برنامه زمانبندی شده کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :