به اطلاع دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده می رساند:

به اطلاع دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده می رساند:


(اطلاعیه)

به اطلاع دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده می رساند:

 

* جهت تمدید نیمسال های نهم و دهم  درخواست های خود را از طریق پیشخوان خدمت (نیمسالهای 10-9 کارشناسی و 5 کارشناسی ارشد) ثبت نمایند یا به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

 

* و برای تمدید سنوات نیمسال های یازدهم و دوازدهم درخواست های خود را از طریق پیشخوان خدمت (درخواست تمدید سنوات در کمیسیون موارد خاص) ثبت نمایند.

 

                                                                                                                                                                                                                                      اداره آموزش دانشکده

 

آدرس کوتاه :