حذف و اضافه نیم سال دوم 95-94

حذف و اضافه نیم سال دوم 95-94


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تاریخ حذ ف و اضافه گروه های آموزشی دانشکده: بهمن 94

بدین وسیله تاریخ حذف و اضافه گروهای آموزشی دانشکده  برای تمام ورودی ها به شرح زیر اعلام می گردد:

گروه IT: شنبه 94/11/24 با حضور دکتر منصوری زاده

گروه صنایع: یکشنبه 94/11/25 با حضور مهندس ربیعی

گروه صنایع غذایی: دوشنبه 94/11/26 با حضور دکتر دارایی

نکته مهم:

لطفا  در تاریخ  اعلام شده مراجعه فرماید در روزهای دیگر به دلیل عدم حضور مدیر گروه مربوطه حذف و اضافه انجام نمی شود