کارشناس امور اداری

کارشناس امور اداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Printنام:  جعفر بختیاری

سمت:  کارشناس امور اداری
تلفن:  08134946001

داخلی :106

خدمات الکترونیک

1 - اتوماسیون اداری

2 - اتوماسیون اموال

3 - اتوماسیون حضور و غیاب