کلیه انتخاب واحدهای پیش از موعد مقرر برای کلیه ورودیهای 96 و مابعد از سامانه حذف شده ...

کلیه انتخاب واحدهای پیش از موعد مقرر برای کلیه ورودیهای 96 و مابعد از سامانه حذف شده ...


(اطلاعیه)

ضمن پوزش از کلیه دانشجویان گرامی بابت خطای پیش آمده در تنظیمات سامانه به استحضار  می رساند کلیه انتخاب واحدهای پیش از موعد مقرر برای کلیه ورودیهای 96 و مابعد از سامانه حذف شده و دانشجویان ملزم هستند انتخاب واحد را منطبق بر زمان و ساعت مقرر در تقویم آموزشی انجام دهند. دانشجویان می توانند تا پایان انتخاب واحد از گزارش 77 جهت کسب اطلاع از واحدهای انتخابی استفاده فرمایند.

 

آدرس کوتاه :