بازگشت به صفحه کامل

تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
حوزه /سمت نام ونام خانوادگی شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان 34947770-34947771- 34947772 – 34947773 - 34947774
روابط عمومی داشکده tu.fanni@basu.ac.ir
رئیس دانشکده دکتر مهدی حاج ولیئی 105/34947771
معاون آموزشی آقای دکتر مجید دولتی 126/34947774
مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی دکتر امیر دارایی گرمه خانی 122/34947774
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دکتر محمد اسماعیل سامعی 121/34947774
مدیر گروه مهندسی صنایع آقای دکتر مجید دولتی /120
مسئول دانشجویی وفرهنگی/روابط عمومی/فناوری اطلاعات/مسئول اداری آقای حامد عطریان 107/34947774
کارشناس آموزش آقای جعفر بختیاری 109-110/34947775
بایگانی آقای معین الوندی 108/3447774
انتظامات آقای صابر بیات 111/3447774
انتظامات وانباردار آقای سجاد الوندی 118/3447774
انتظامات و کارپرداز آقای سید محمد میرزاجانی 119/3447774
انتظامات و تلفنخانه 111/75-34947770
آدرس کوتاه :