دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
اصول مهندسی صنایع غذایی 1 1015079 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1015129 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 8 نتیجه
از 1