دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول مهندسی صنایع غذایی 1

نام درس اصول مهندسی صنایع غذایی 1
کد درس 1015079
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز