دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی صنایع غذایی 2 1015083 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 14:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30)
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
اصول مهندسی صنایع غذایی 1 1015079 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00)
شیمی مواد غذایی (2) 1015071 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00)
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00)
صنایع تخمیری 1015103 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
طرح آزمایشات 1015068 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/22 (08:00 - 10:00)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2