دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
اصول مهندسی صنایع غذایی 1 1015079 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1015129 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 8 نتیجه
از 1