اساتید دانشکده

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر موسیلاژ دانه گیاه اسفرزه ((plantago ovata forsk بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
فاطمه اسکندری تأثیر پوشش دهی با مالتودکسترین و عصاره برگ زیتون در افزایش مدت ماندگاری گیلاس و ارزیابی ویژگی های کیفی آن در طی انبارداری کارشناسی ارشد 1394/06/31
مهسا اقبالیان راد بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تاثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
احمد پیرحیاتی تاثیر پوشش های خوراکی غنی شده با اسانس های گیاهی در افزایش عمر انباری هلو کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
زهرا راستیان تاثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/09
فریبا شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز گردو استخراج شده به روش اولتراسوند و تاثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
مهناز شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره ی پوست سبز گردو استخراج شده به روش ماکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
علیرضا شهروسوند بهینه سازی تاثیر اسانس های گیاهی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در سبزیجات خوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
ملیحه موسوی بررسی تاثیر افزودن پودر بذرکتان بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست کم چرب معمولی و پروبیوتیک با روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/22
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی صنایع غذایی 1 1015079 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1015129 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 3 نتیجه