اساتید دانشکده

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی صنایع غذایی 2 1015083 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 14:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول مهندسی صنایع غذایی 1 1015079 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی مواد غذایی (2) 1015071 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
صنایع تخمیری 1015103 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح آزمایشات 1015068 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کنسرو سازی 1015089 3 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کنسرو سازی 1015089 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تجزیه مواد غذایی 1015080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تغذیه 1015096 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1397/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1