دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی صنایع غذایی 2 1015083 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00)
اصول مهندسی صنایع غذایی 1 1015079 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00)
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/23 (09:00 - 11:00)
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1015129 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (11:00 - 13:00)
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2