دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

رسم فنی و نقشه کشی

نام درس رسم فنی و نقشه کشی
کد درس 1015006
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز