دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

کنسرو سازی

نام درس کنسرو سازی
کد درس 1015089
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز