دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

نام درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
کد درس 1015093
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز