دروس ارائه شده

« بازگشت

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

نام درس عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی
کد درس 1015127
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز