دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
رسم فنی 1015057 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
رسم فنی 1015057 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/05 (08:30 - 10:30)
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1014058 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 مهدی عباسی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
طرح آزمایشات 1015068 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:30 - 10:30)
طرح آزمایشات 1015068 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (08:30 - 10:30)
فیزیک 2 1012004 3 کارشناسی 02 مهدی حاجی ولیئی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
معماری کامپیوتر 1014014 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/24 (08:30 - 10:30)
نظریه زبانها و ماشین ها 1014017 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 میرحسین دزفولیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (08:30 - 10:30)
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 1014061 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 میرحسین دزفولیان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (2) 1015029 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3