دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 82 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1402/11/07 (10:30 - 12:30)
اصول بسته بندی مواد غذایی 1015091 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی 1402/11/03 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (2) 1015029 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی 1402/11/07 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی 1402/11/09 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی نامشخص
تکنولوژی روغن های خوراکی 1015123 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 نوشین نوشیروانی 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی روغن های خوراکی 1015123 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی شیر و فرآورده ها(1) 1015124 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی 1402/11/11 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی غلات 1015086 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی 1402/11/03 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی گوشت و شیلات 1015084 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 حسین جهانیان 1402/11/09 (08:30 - 10:30)
صنایع تخمیری 1015103 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی 1402/11/07 (08:30 - 10:30)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1015128 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1014082 4 کارشناسی 01 مرتضی یوسف صنعتی 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1014011 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 مرتضی یوسف صنعتی 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
نقشه کشی صنعتی 1 1013015 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی 1402/11/07 (08:30 - 10:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی 1402/04/05 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (1) 1015028 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1402/04/03 (10:30 - 12:30)
بهداشت و ایمنی موادغذایی 1015102 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی 1402/04/17 (08:30 - 10:30)
تغذیه 1015096 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 حسین جهانیان | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 11:00) 1402/04/19 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 82 نتیجه
از 5