دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (2) 1015029 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 1013028 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امید ایمان طلب هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 1013028 1 کارشناسی مهندسی صنایع 03 امید ایمان طلب هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 1013028 1 کارشناسی مهندسی صنایع 02 امید ایمان طلب هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
مدارهای منطقی 1014013 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول مهندسی صنایع غذائی (1) 1015028 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00)
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00)
طرح آزمایشات 1015068 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2