دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
اصول بسته بندی مواد غذایی 1015091 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/04 (08:30 - 10:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی صنایع غذایی 2 1015083 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
اقتصاد مهندسی 1014026 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 صالح رازینی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/08 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی روغن های خوراکی 1015123 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 16:00) 1401/11/08 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی شیر و فرآورده ها(1) 1015124 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/29 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی غلات 1015086 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 16:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30)
زبان انگلیسی تخصصی 1015108 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/06 (08:30 - 10:30)
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1015128 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30)
نقشه کشی صنعتی 1 1013015 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 1013015 2 کارشناسی مهندسی صنایع 02 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 1013015 2 کارشناسی مهندسی صنایع 03 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4