رئیس دانشکده

      دکتر مرتضی یوسف صنعتی

      تحصیلات: دکتری تخصصی

      مرتبه علمی:  استادیار گروه کامپیوتر

      ایمیل:  mysanati@basu.ac.ir

      وب سایت:  http://tuyserkan.basu.ac.ir/

     تلفن:  5-34947770-081

     داخلی:  105

    آدرس: استان همدان -شهرستان تویسرکان - بلوار شهید بهشتی -

    خیابان حاج ناصر بحری اصفهانی دانشکده فنی و منایع طبیعی تویسرکان کد پستی :6581869819

      توضیحات:  سوابق اجرایی و رزومه