درباره دانشکده

مرتضی یوسف صنعتی
رئیس دانشکده فنی و و مناب

رشته تحصیلی: مهندسي كامپيوتر-نرم افزار​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: mysanati@basu.ac.ir

صفحه شخصی