دوره کارشناسی

فرم ها و آیین نامه ها

Responsive Image

آیین نامه ها

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی

آئین نامه انضباطی دانشجویان

گزیده ای از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه کمیته انضباطی

آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

آیین نامه های مربوط به کارکنان


کاربرگ ها

فرم کارآموزی-6 برگی

فرم تعهد نامه وام دانشجویی

فرم درخواست کالا
کاربرگهای مربوط به کارکنان