درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان از سال 1388 تاکنون

دکتر اکبر خدابخشی
اولین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: علوم اقتصادی

مدت خدمت:1396-1388

دکتر مهدی حاجی ولیئی
دومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: فیزیک

مدت خدمت:1401-1396

دکتر یوسف صنعتی
سومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مدت خدمت:ادامه دارد-1401