دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 86 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30)
اصول بسته بندی مواد غذایی 1015091 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/26 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (2) 1015029 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی روغن های خوراکی 1015123 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 نوشین نوشیروانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی روغن های خوراکی 1015123 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی شیر و فرآورده ها(1) 1015124 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی غلات 1015086 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی غلات 1015086 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 نوشین نوشیروانی | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی گوشت و شیلات 1015084 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 حسین جهانیان | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی گوشت و شیلات 1015084 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 حسین جهانیان | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:30)
تولید محصولات کشاورزی و دامی 1015065 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 حسین جهانیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1015128 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1015128 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1014011 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 مرتضی یوسف صنعتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
نقشه کشی صنعتی 1 1013015 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
نقشه کشی صنعتی 1 1013015 2 کارشناسی مهندسی صنایع 02 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 86 نتیجه
از 5