دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی صنایع غذایی 2 1015083 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
اقتصاد مهندسی 1014026 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 صالح رازینی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
رسم فنی 1015057 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
رسم فنی 1015057 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/05 (08:30 - 10:30)
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1014058 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 مهدی عباسی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
طرح آزمایشات 1015068 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:30 - 10:30)
طرح آزمایشات 1015068 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (08:30 - 10:30)
فیزیک 2 1012004 3 کارشناسی 02 مهدی حاجی ولیئی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4