گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دروس ارائه شده

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد.
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی، فیلتر مناسب را انتخاب فرمائید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 1912
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1402/12/18
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
شناسایی علف های هرز زهرا ایزدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنتز پیشرفته محمدعلی زلفی گل شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه طراحی شهری 2 محمدسعید ایزدی هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تجدید حیات شهری محمدسعید ایزدی هنر و معماری 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فیزیک آلی پیشرفته رامین قربانی واقعی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنتز پیشرفته داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 2 داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استرئوشیمی داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 1 داود حبیبی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی آلی پیشرفته آرش قربانی چقامارانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناسایی ترکیبات آلی آرش قربانی چقامارانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی شیمی پلیمر نظری ملیحه السادات صفائی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 3 ملیحه السادات صفائی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی و سنتز دارو مریم حجامی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی داروئی مریم حجامی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث پیشرفته در شیمی تجزیه داود نعمت الهی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 2 داود نعمت الهی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (12:30 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استانداردسازی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکتروشیمی کاربردی صادق خزل پور شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کروماتوگرافی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کروماتوگرافی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 1 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی عمومی 2 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در شیمی(دانشگاه فرهنگیان) حسین ایلوخانی شیمی و علوم نفت 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سینیتیک شیمیایی پیشرفته حسین ایلوخانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403