آخرین مهلت رفع نواقص جهت ثبت نام

آخرین مهلت رفع نواقص جهت ثبت نام


به اطلاع دانشجویانی که بعلت نقص و کسری مدارک ثبت نام آنها نهایی نشده است میرساند، امکان پذیرش با تکمیل فرم تعهد نامه و ارسال الکترونیکی آن به ایمیل eamoozesh99@gmail.com تا ساعت 16 روز سه شنبه 13 مهر فراهم میباشد، لذا افرادی که قصد ثبت نام دارند در اسرع وقت اقدام نمایند.بدیهی است درصورت عدم ارسال تعهد نامه امکان پذیرش وجود ندارد و مسئولیت بر عهده خود شخص میباشد.

 

شماره دانشجو نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی تکمیل پذیرش توسط دانشجو پذیرش نهایی
40012500001 احمدی معصومه مهندسی صنایع انجام خیر
40012500005 جعفری الاتیموری علی پارسا مهندسی صنایع انجام خیر
40012500006 جلیلوند ایدا مهندسی صنایع انجام خیر
40012500009 داودی مقدم محمدعلی مهندسی صنایع انجام خیر
40012500010 دبیر شادی مهندسی صنایع انجام خیر
40012500012 دیناری فرزام مهندسی صنایع انجام خیر
40012500016 رستم ابادی ارین مهندسی صنایع انجام خیر
40012500017 رمضانی امیرحسین مهندسی صنایع انجام خیر
40012500019 زارعی سیما مهندسی صنایع انجام خیر
40012500021 شهسواری امیرحسین مهندسی صنایع انجام خیر
40012500027 فرخی متین مهندسی صنایع انجام خیر
40012500029 قپانوری ابوالفضل مهندسی صنایع انجام خیر
40012500031 کشورزاده مسعود مهندسی صنایع انجام خیر
40012500032 محمدی بهرام مهندسی صنایع انجام خیر
40012500034 مرادقلیئی امیرمحمد مهندسی صنایع انجام خیر
40012500035 مسکوک محمدپارسا مهندسی صنایع انجام خیر
شماره دانشجو نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی تکمیل پذیرش توسط دانشجو پذیرش نهایی
40012507004 اطلسی ایاز محمدماهان مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507005 امینیان امیرعلی مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507012 حاجی قلی زاده پوریا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507013 حجازی امیرمحمد مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507015 حسینی سروری مسعود مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507019 رحمانی اتنا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507020 رستم زاده علیرضا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507023 سلیمی خوشبخت هومن مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507025 سیاوشی علیرضا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507027 شهیدی محمد مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507030 غیاثی نژاد سینا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507031 فرجی مهدی مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507032 قاسمی پیربلوطی احسان مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507033 گلباقی ایدا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507034 محمدخانی حنانه مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507036 مرادی سوگند مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507037 نجفی پارسا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507038 نوروزی سعید مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
40012507042 هداوند محمدرضا مهندسی کامپیوتر-تویسرکان انجام خیر
  نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی تکمیل پذیرش توسط دانشجو پذیرش نهایی
40012503003 بابائی محمدامین علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503004 بابائی نیما علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503006 بنی بیات مهران علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503007 جانفشانی یونس علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503012 رضائی امیررضا علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503013 رضائی رسول علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503016 سیدکاظمی محمدجواد علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503017 سیف نیما علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503020 قربی فرشاد علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503021 کمالی محمدتقی علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503024 نورعلیئی امیرحسین علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر
40012503025 نیازی محسن علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی) انجام خیر

 

آدرس کوتاه :