شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
حوزه /سمت نام ونام خانوادگی شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان 34947770-34947771- 34947772 – 34947773 - 34947774
روابط عمومی دانشکده tu.fanni@basu.ac.ir
رئیس دانشکده آقای دکتر مرتضی یوسف صنعتی 105/34947771 --08134941633 (مستقیم)
معاون آموزشی آقای دکتر مجید دولتی 125/34947774
مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی دکتر امیر دارایی گرمه خانی 122/34947774
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر آقای دکتر صالح رازینی 121/34947774
مدیر گروه مهندسی صنایع آقای دکتر مجید دولتی /125
مسئول آموزش آقای جعفر بختیاری 110/34947770 08134947774
دبیرخانه آقای معین الوندی 108/34947770
کارپرداز آقای صابر بیات 126/34947770
انتظامات و تلفنخانه 111/75-34947770