شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
حوزه /سمت نام ونام خانوادگی شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان 34947770-34947771- 34947772 –
روابط عمومی دانشکده tu.fanni@basu.ac.ir
رئیس دانشکده آقای دکتر مرتضی یوسف صنعتی 105/34947770-72 -08134941633 (مستقیم)
معاون آموزشی آقای دکتر مجید دولتی 106/34947770-72
مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی دکتر امیر دارایی گرمه خانی 122/34947770-72
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر آقای دکتر صالح رازینی 121/34947770-72
مدیر گروه مهندسی صنایع آقای دکتر مجید دولتی 106/34947770-72
آموزش دانشکده آقای بختیاری-خانم نوربخش 109-110/34947770-72 08134947775-08134947774 eamoozesh99@gmail.com
دبیرخانه آقای معین الوندی
کارپرداز آقای صابر بیات 126/34947770-72
انتظامات و تلفنخانه 111/34947770-75
حراست آقای سید محمد میرزاجانی 119/34947770-72