شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
حوزه /سمت نام ونام خانوادگی شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان 34947770-34947771- 34947772 – 34947773 - 34947774
روابط عمومی داشکده tu.fanni@basu.ac.ir
رئیس دانشکده دکتر مهدی حاج ولیئی 105/34947771 --08134941633 (مستقیم)
معاون آموزشی آقای دکتر مجید دولتی 126/34947774
مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی دکتر امیر دارایی گرمه خانی 122/34947774
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دکترسید منوچهر حسینی 121/34947774
مدیر گروه مهندسی صنایع آقای دکتر مجید دولتی /120
مسئول دانشجویی وفرهنگی/روابط عمومی/فناوری اطلاعات/مسئول اداری آقای حامد عطریان 107/34947770
کارشناس آموزش آقای جعفر بختیاری 109-110/34947770 08134947774
بایگانی دبیرخانه 108/34947770
انتظامات آقای صابر بیات 111/34947770
انتظامات وانباردار آقای سجاد الوندی 118/34947770
انتظامات و کارپرداز آقای سید محمد میرزاجانی 119/34947770
انتظامات و تلفنخانه 111/75-34947770