درباره دانشکده

اطلاعات تماس

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره ۰۸۱ را در ابتدا شماره گیری کنید.
حوزه /سمت نام ونام خانوادگی شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
آموزش دانشکده آقای جعفر بختیاری ۱۰۹-۱۱۰/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲ ۰۸۱۳۴۹۴۷۷۷۵-۰۸۱۳۴۹۴۷۷۷۴ eamoozesh۹۹@gmail.com
انتظامات و تلفنخانه   ۱۱۱/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۵    
حراست آقای سید محمد میرزاجانی ۱۱۹/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲    
دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان   ۳۴۹۴۷۷۷۰-۳۴۹۴۷۷۷۱- ۳۴۹۴۷۷۷۲ –    
دبیرخانه آقای معین الوندی      
رئیس دانشکده آقای دکتر مرتضی یوسف صنعتی ۱۰۵/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲ -۰۸۱۳۴۹۴۱۶۳۳ (مستقیم)    
روابط عمومی دانشکده       tu.fanni@basu.ac.ir
مدیر گروه مهندسی صنایع آقای دکتر مجید دولتی ۱۰۶/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲    
مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی خانم دکتر نوشین نوشیروانی ۱۲۲/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲    
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر خانم دکتر نرگس السادات بطحائیان ۱۲۱/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲    
معاون آموزشی آقای دکتر امیر دارائی گرمه خانی ۱۰۶/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲    
کارپرداز آقای سید محمد میرزاجانی ۱۲۶/۳۴۹۴۷۷۷۰-۷۲