لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه شیمی تجزیهآزمایشگاه شیمی تجزیه


گروه آموزشی: مهندسی صنایع غذایی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی تجزیه
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: