لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذاییآزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی


گروه آموزشی: مهندسی صنایع غذایی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد: 1 - آشنایی با وسایل و دستگاههای آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 - تهیه و استریل کردن محیط های کشت 3 -رنگ آميزي گرم 4 -رنگ آميزي اسيد فاست (مقاوم اسيد) 5 -رنگ آميزي اسپور 6 -رنگ آمیزی كپكها 7 -جدا سازي و شمارش ميكروار گانيسم ها 8 -رقيق كردن نمونه 9 -بررسي ميكروسكوپي يك مايع در حال تخمير