حوزه ریاست

حوزه ریاست


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Printنام:  
حامد عطریان

سمت:  مدیر فناوری اطلاعات


ایمیل: tu.fanni@basu.ac.ir

تلفن:  08134946001
E_mail :tu.fanni@basu.ac.ir