گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی

 

 

رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی - مقطع کارشناسی

بخش مهمی از محصولات کشاورزی به فرآورده های قابل مصرف تبدیل شده بصورتی در می آیند که بتوان در فصول مختلف با کیفیت به مصرف کننده عرضه نمود،در غیر اینصورت قسمت عمده ای از آنها فاسد شده از بین میرود و یا بصورتی نامطلوب و درخیلی موارد مضر برای سلامت انسان ارائه می گردد.برای این کار لازم است افرادی تربیت شوند که بتوانند با توجه به دانش و اندوخته های علمی خود در امور تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت و سلامت آن منشاء خدمت باشند

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذائی به طور متوسط چهار سال و حداکثر آن طبق آئین نامه های آموزشی مربوطه ۶ سال می باشد.هر سال تحصیلی شامل دو نیسمال ۱۶ هفته کامل آموزشی است.نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری درهر نیمسال، ۶۶ ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است 

 تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره علوم صنایع غذائی طبق چارت ارائه شده توسط گروه آموزشی صنایع غذایی ۱۴۰ واحد به شرح زیر است:

 دروس عمومی ۲۰ واحد

دروس علوم پایه ۳۵ واحد

دروس اصلی ۱۷ واحد

دروس تخصصی ۵۹ واحد 

۹ واحد آن انتخابی است.

 نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند:

·   بعنوان مدیر واحدهای نگهداری، فرآوری و تولیدی صنایع غذائی

·   بعنوان مسئول فنی، مسئول آزمایشگاه و مدیر تولید کارخانه های تولید مواد غذائی نسبت به کنترل کیفیت فرآورده های غذائی و مدیریت واحد انجام وظیفه نمایند

ضرورت و توانایی

ضرورت و اهمیت:

  توجه به چگونگی نگهداری و مراحل تبدیل و تکمیل فرآوری محصولات کشاورزی به صورت فرآورده های قابل مصرف و با کیفیت خوب دارای ضرورت و اهمیت خاصی است زیرا چنانچه تکنولوژی پس از تولید در رابطه با جمع آوری ، عمل آوری، تبدیل، تکمیل و نگهداری محصولات کشاورزی مورد توجه نباشد مقدار متنابهی از محصولات گیاهی و دامی از بین خواهد رفت و یا با کیفیت مناسب و در زمان مناسب عرضه نخواهد شد

 

 لذا ضروری است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند در امور مربوط به مدیریت و نظارت، برنامه ریزی، آموزش وتحقیق در زمینه های فوق خدمت نمایند.