گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی

مدیر گروه

Responsive Image

نوشین نوشیروانی

استادیار

مهندسی صنایع غذایی

ایمیل: n.noshirvani@basu.ac.ir