دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 86 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (1) 1015028 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1402/04/03 (10:30 - 12:30)
بهداشت و ایمنی موادغذایی 1015102 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (08:30 - 10:30)
تغذیه 1015096 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 حسین جهانیان هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 11:00) 1402/04/19 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی شیر و فرآورده ها(2) 1015125 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1402/04/12 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی شیر و فرآورده ها(2) 1015125 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1402/04/12 (08:30 - 10:30)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1402/04/03 (10:30 - 12:30)
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) 1402/04/17 (08:30 - 10:30)
زبان انگلیسی تخصصی 1015108 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (08:30 - 10:30)
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (08:30 - 10:30)
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1015129 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 حسین جهانیان هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1402/04/07 (10:30 - 12:30)
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1015127 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/07 (08:30 - 10:30)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/10 (08:30 - 10:30)
کنسرو سازی 1015089 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (08:30 - 10:30)
مدارهای الکتریکی 1014055 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 صالح رازینی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1402/04/03 (10:30 - 12:30)
نظریه زبانها و ماشین ها 1014017 3 کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1402/04/20 (10:30 - 12:30)
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00)
اصول بسته بندی مواد غذایی 1015091 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 نوشین نوشیروانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/04 (09:00 - 11:00)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00)
نمایش 21 - 40 از 86 نتیجه
از 5