دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 02 مجید دولتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
روشهای تولید 1013021 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مجید دولتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/23 (09:00 - 11:00)
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1015129 3 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 01 امیر دارائی گرمه خانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (11:00 - 13:00)
نمایش 21 - 25 از 25 نتیجه
از 2