دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

نام درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
کد درس 1015093
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز