اساتید دانشکده

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر موسیلاژ دانه گیاه اسفرزه ((plantago ovata forsk بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
بررسی تولید مربای گل پروبیوتیک بر پایه لاکتوباسیلوس پلانتاروم: ارزیابی زنده مانی باکتری ریزپوشانی شده/نشده و خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و بافتی محصول طی نگهداری کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/11
خدیجه جمشیدی فر بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی پوست انار بر مهار ملانوزیس میگو کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
فاطمه خاقانی بررسی اثر ژل دانه ریحان(Ocimum basilicum) بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
فاطمه شعاعی بررسی تولید مربای گل پروبیوتیک بر پایه لاکتوباسیلوس پلانتاروم: ارزیابی زنده مانی باکتری ریزپوشانی شده/نشده و خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و بافتی محصول طی نگهداری کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/11
شاهو فتاحی بررسی آزمایشگاهی ارزش غذایی کاه کلزای فرآوری شده با اشعه گاما و سایر روش های فرآوری کلاسیک کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
حدیث کهریزی تأثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق در مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سیده زهرا مهری نژادچوبری بررسی اثر موسیلاژ دانه گیاه اسفرزه ((plantago ovata forsk بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
مریم نوروزی تولید و ارزیابی ویژگی های امولسیون های دوگانه تثبیت شده با هیدروکسی پروپیل متیل سلولز کارشناسی ارشد 1399/07/30
فاطمه اسکندری تأثیر پوشش دهی با مالتودکسترین و عصاره برگ زیتون در افزایش مدت ماندگاری گیلاس و ارزیابی ویژگی های کیفی آن در طی انبارداری کارشناسی ارشد 1394/06/31
مهسا اقبالیان راد بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تاثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
احمد پیرحیاتی تاثیر پوشش های خوراکی غنی شده با اسانس های گیاهی در افزایش عمر انباری هلو کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
زهرا راستیان تاثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/09
فریبا شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز گردو استخراج شده به روش اولتراسوند و تاثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
مهناز شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره ی پوست سبز گردو استخراج شده به روش ماکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
علیرضا شهروسوند بهینه سازی تاثیر اسانس های گیاهی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در سبزیجات خوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
ملیحه موسوی بررسی تاثیر افزودن پودر بذرکتان بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست کم چرب معمولی و پروبیوتیک با روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/22
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی صنایع غذائی (2) 1015029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کنسرو سازی 1015089 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول مهندسی صنایع غذائی (1) 1015028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طرح آزمایشات 1015068 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول مهندسی صنایع غذایی 2 1015083 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کنسرو سازی 1015089 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کنسرو سازی 1015089 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول مهندسی صنایع غذایی 1 1015079 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1015129 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نمایش 20 نتیجه
از 1