اساتید دانشکده

مجید دولتی

change-logo

مجید دولتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روشهای تولید 1013021 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1397/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1