دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

شیمی مواد غذایی (2)

نام درس شیمی مواد غذایی (2)
کد درس 1015071
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز